Mobila, kostnadseffektiva och flexibla lagringslösningar för spannmål. Ett helhetskoncept baserat på många års praktisk erfarenhet av ett system utvecklat för olika klimat och behov världen över. Ett system som är det mest kostnadseffektiva och flexibla lagringslösning för expanderande lantbruk och kommersiella spannmålsanläggningar.

Låg kapitalbindningsgrad, enorm flexibilitet, bra arbetsmiljö med små dammproblem, lättservade maskiner samt stora kombinationsmöjligheter med befintliga tork- och lagringssystem är det som utmärker Grain Saver konceptet. Samt att det är lätt att dela upp partier med olika kvaliteter eller egenskaper.

Farm Mac har närmare tio års erfarenhet av slanglagring av spannmål, en teknik som vi utvecklat på senare år genom att introducera en ny generation överlastningsvagnar, slangläggare samt uttagare.

Vi har levererat ett stort antal anläggningar till stora jordbruk och spannmålshandlare i Öst- och Nordeuropa, med kunder som lägger ett par hundra tusen ton om året, till mindre gårdsanläggningar som behöver ett buffertlager. Vi har även arbetat som entreprenörer och har slanglagt spannmål åt svenska spannmålshandlare och jordbruksföretagare på högkostnadsmarknader där kunderna efterfrågar effektivitet. Detta har tvingat oss till att utveckla effektiva och rationalla maskiner – Grain Saver konceptet. För många marknader är detta en stor fördel då maskinerna är rationella och kräver liten arbetsinsats i förhållande till liknande system från andra leverantörer.

Idag kan vi erbjuda vår egen slangläggare (GS D-9) med en inläggningskapacitet överstigande 200 ton/h, spannmålsuttagaren (GS Koyker) med en uttagskapacitet av upp till 200 ton per timme. Ett rationellt system, där man fyller slangläggaren med två överlastningsvagnar, når mer än 150 ton i timmen (inkl stop, start, försegling av slangar mm) och att fylla lastbilar görs i verkligheten med ca 150 ton per timme. Att slanglägga med en Grain Saver 24.5 kan stödja två större tröskor vid en kapacitet av ca150 ton/h med en förare som sköter såväl överlastningsvagnen som slangläggaren.

Tekniken är enkel och i förhållande till de flesta andra tillgängliga lagringslösningar är investeringen i en slangläggare och en fältvagn låg. Merparten av kostnader för systemet hänförs till rörliga kostnader (personal, plast, diesel). För den som redan har en överlastningsvagn är investeringen i en slangläggare låg och är ett extremt smart sätt att kostnadseffektivt öka lagringskapaciteten. Vår erfarenhet är att om fem användare investerar i varsin inläggare, kan dessa dela på en urtagare; därmed reduceras investeringskostnaden ytterligare.

Spannmålshandlare och kooperativ möter årligen allt större flöden från större jordbruk under skörd och behöver därför ofta extra lagringsutrymme för att kunna bibehålla kvaliteten. Detta då tröskorna blivit allt större, gårdarna färre och en eftersläpning råder i investeringstakten på många av de nya brukningsenheterna. Det effektivaste sättet att möte detta på är genom slanglagring av spannmål!

En storskalig spannmålsdepå med mobil mottagning av spannmål, rens, laboratorium, våg etc kan etableras på ca 10 dagar. Detta ger oanade möjligheter för att bygga upp nya spannmålsanläggningar i nya områden. I många länder är lagringstekniken väl anpassad för djurproduktion och för spannmålsodlare med eller utan tork som antingen saknar lagringskapacitet eller som anser att denna investering är för stor i förhållande till nyttan.

Läs mer i vår sammanställning "Tips för säker lagring av torr spannmål i slang med Farm Macs Grain Saver System" och i reportaget om några av de kunder som idag använder slanglagring i sin verksamhet.

Tips för säker lagring av torr spannmål i slang

pdf, 1Mb

Så här fungerar det

Att använda Grain Saver systemet och siloslangar, innebär lufttät lagring till skillnad mot lagring som sker i planlager, plåt- och betongsilos och liknande där syre kontinuerligt kommer i kontakt med spannmålen. Såväl torr som lätt fuktig spannmål kan lagras i Grain Saver systemet.

koldioxid utveckling i slanglagrad spannmålStora delar av syret försvinner redan under inläggning, återstående syre förbrukas successivt i slangen av spannmålen, svampar och insekter vilket innebär att syret omvandlas till koldioxid genom cellandning. I grova drag uppstår en jämvikt mellan syre och koldioxid efter 30 dagar. Efter 40-45 dagar har cellandningen upphört och slangen är nu mättad med koldioxid; i princip alla insekter har dött. Är bara slangen tät, kan spannmålen ligga länge. 

De största fördelarna

De största fördelarna med slanglagring med Grain Saver systemet är:

  • Låga investeringskostnader,
  • Extemt hög kapacitet för lagring och väldigt kostnadseffektiv lagringsteknik för att lagra marginalskördar som annars skulle kräva stora investeringar i traditionella system,
  • Förbättrad skördelogistik – spannmålen läggs direkt i slang, kostsamma transporter med inhyrda lastbilar kan senareläggas i säsongen och utföras mer kostnadseffektivt,
  • Förbättrad arbetsmiljö: arbetet sker utomhus i frisk luft och inte inomhus i dammig miljö,
  • Ökad flexibilitet i en alltmer volatil världsmarknad; ger bonden möjlighet att sälja då priserna är höga och lagra då priserna är låga,
  • Fantastisk flexibilitet att kunna lagra en mångfald olika grödor, även vid små volymer vilket möjliggör en marknadsorienterad växtföljd eller för att hantera mindre partier såsom ofta gäller i t.ex utsädesproduktion,
  • Insektsproblem vid långtidslagring och behov att sanering försvinner eftersom inga lagringslokaler eller silos ska brukas efter obefintlig eller dålig städning.
ALLT SAMMANTAGET INNEBÄR DETTA ATT DET ÄR DET MEST FLEXIBLA, KOSTNADSEFFEKTIVA OCH EFFEKTIVA SYSTEMET FÖR ATT HANTERA SPANNMÅL I VÄRLDEN