Slanglagringen tillämpas världen över i alla former av klimat – Från Ryssland, Kanada och Sverige i norr till Sydafrika, Argentina, Brasilien och Australien i söder. Lagring förekommer också i länder som Kenya, Indien, Ukraina, Rumänien och Kina. Idag är slanglagring av spannmål omfattande och en av världens mest frekvent använda lagringslösningar.

Historien har visat – slanglagring av spannmål är det optimalt flexibla lagringssystemet världen över, från dess ursprung i början av 70-talet till mer omfattande tillämpning i Argentina kring milleniumskiftet. I dag utgör slanglagring en stor del av världens lagringskapacitet av spannmål. Grain bagging, Silo Bolsa, Grain Saving, Getreide Schlausch, slang- och kornlagring, systemet har många namn världen över.

Under en av Argentinas ekonomiska kriser kring år 2000 fanns det varken pengar eller krediter för lantbrukarna för att bygga silos och distributionssystemen med lastbilar och järnvägar var otillräckligt utbyggda, tillgängliga eller fungerade inte. Detta år var skörden rekordstor och ingen extra lagringskapacitet fanns att tillgå. För att kunna lagra delar av skörden började argentinska lantbrukare experimentera med slanglagring.  Detta var upprinnelsen till ett nytt ekonomiskt lagringssystem för spannmål. De första åren gick utvecklingen långsamt, precis som det brukar vara med nya idéer och innovationer, men omkring 2004-2004 hade det redan blivt ganska vanligt i Argentina med slanglagring och tekniken började spridas runt södra halvklotet och till Kanada. Större spannmålshandlare såg möjligheter i systemet för att vinna marknadsandelar i nya områden, utan att behöva investera dyrt i infrastruktur för lagring.

Sedan 2005 har Farm Mac levererat lagringsutrustning för spannmål i slang i Sverige och Östeuropa och sedan 2006 använder företagets ägare själva tekniken i sin drift.  Under senare år har omfattande utveckling och utprovning skett för att anpassa tekniken och systemet till olika klimatförhållanden och nyutvecklad infrastruktur. Nyligen introducerades internet-baserad övervakning av slangarna.

Systemet kan anpassas till olika lagrings- och transportsystem. Det kan användas för kortidslagring innan torkning och för långtidslagring av torr och lätt fuktig spannmål. Som komplement till befintliga anläggningar eller som enda system.

Förutsättningarna varierar världen över och tekniken måste anpassas till lokala förutsättningar. Råttor, möss och fåglar är vanliga problem världen över. I exempelvis Kanada har man problem med hjort och vildhundar allmedan vildsvin och räv kan ställa till problem i Europa. Stölder och skadegörelse kan också vara ett problem att beakta i framförallt tättbefolkade områden. Men, som alltid, den som har kunskap och planerar väl, kommer alltid att finna lösningar för att säkerställa att problemen förblir små och av ringa omfattning.

Klimat och tröskvattenhalt utgör andra problem. I vissa områden måste spannmålen torkas och/eller kylas innan slanglagring alltmedan det i många andra områden går att slanglägga spannmålen direkt efter tröskning.

Även om systemet är behäftat med vissa kostnader och nackdelar vid lagring innebär den högre kostnadseffektiviteten, större fördelar i de allra flesta fall, om nackdelarna hanterats rätt från början.

Det viktiga är att du inte behöver investera i stålsilos eller planlager med denna metod och att du med ett par dagars förberedelse, är redo att hantera ansenliga volymer spannmål till en låg investerinskostnad. Därefter är det lätt att flytta verksamheten vidare till annan ort eller plats när förutsättningarna och möjligheterna ändras. Den mark som använts kan återställas till ursprungligt skick igen.

En av världens största mobila spannmålslager byggdes upp i mitt i öknen i Sudan år 2009. Lagret innehöll som mest 250.000 ton spannmål vilket skeppats in med båt och därefter kördes med lastbil ut i öknen för långtidsförvaring. Detta – om något – visar på den enorma flexibiliteten som man får med slanglagringssystemet. För tillfället arbetar Farm Mac med kommersiell spannmålsinläggning och uttagning, verksamheten kommer sannolikt att utökas till andra länder i framtiden.

grain bags storage grain bags storage grain bags storage grain bags storage